13 heading towards mountains above Ainaro
13 walking towards mountains above Ainaro
back to photos    previous photo   next photo